Co je GASTROodpad

biologicky rozložitelný odpad rostlinného a živočišného původu dle Katalogu odpadů se jedná o odpad katalogového čísla 20 01 08, jedná zejména o zbytky jídel z jídelen a restauračních provozů

Do nádoby na Gastroodpad patří:

  • Odpady ze stravovacích zařízení
  • Masné a mléčné primární produkty, živočišné materiály
  • Ovoce, zelenina, pečivo, masné a mléčné výrobky
  • Tukové lapoly a jiné kapalné odpady živočišného původu
  • Potraviny s prošlou záruční lhůtou
  • Tyto potraviny mohou obsahovat příměs obalů, sáčků a fólií. tácků, kelímků, plastových příborů, dřevěných špejlí, provázků a jiné

Do nádoby na Gastroodpad nepatří:

  • Ostatní směsný odpad
  • Nebezpečný odpad
  • Kovy (např. kovové obaly, příbory kuchyňské vybavení)
  • Uhynulá zvířata

Proč je vhodné mít
zajištěnou službu svozu gastroodpadu?

Dle § 15, odst. 2, písm. c) zákona 541/2020 o odpadech má každý původce odpadu povinnost zajistit odborné nakládání s odpadem, který původci vzniká. Zařazením se do městského systému nakládání z gastroodpadem je tato zákonná povinnost zajištěna. Město přebere vzniklý gastroodpad do své evidence, čímž se navýší míra třídění komunálního odpadu a míra recyklace. Veškerý takto vysbíraný gastroodpad bude energeticky využit v bioplynové stanici.

 

GASTROodpad–energie budoucnosti!

GASTROodpad je ideální surovinou pro výrobu BIOplynu. Může topit, pohánět auta nebo ohřívat vodu, Je to čistá BIOenergie. Z jedné tuny GASTROodpadu lze získat asi 381 kWh elektřiny, se kterou průměrná domácnost vystačí na necelé dva měsíce. Dalším produktem zpracování gastroodpadu v bioplynové stanici je digestát, který se využívá v zemědělství jako hnojivo.

Proces výroby bioplynu

Jaký je rozdíl mezi GASTRO nádobou a BIO popelnicí?

Do BIO popelnice patří výhradně a striktně pouze daný biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, který lze zkompostovat a do nádoby se musí vkládat bez jakýchkoliv obalů (i bez biologicky rozložitelných obalů kvůli kontrole čistoty). Vše o BIO popelnici naleznete zde : www.bioodpad.praha.eu.

Do GASTRO nádoby patří biologicky rozložitelný odpad rostlinného i živočišného původu, protože technologie zpracování umožňuje bezpečně tyto druhy odpadu zpracovat. Narozdíl od BIO nádoby se můžou do GASTRO nádoby odkládat odpady i v obalech.

Jak třídit GASTROodpad

Zapojení se do systému nakládání s gastroodpadem, který organizuje hl. m. Praha.

Původce odpadů skupiny 20 dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů  (dále jen „Katalog odpadů“) charakteru komunálního odpadu, může zajistit řádné nakládání a odstranění tohoto odpadu zapojením do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl. m. Praha a to formou písemné smlouvy s městem. Smlouva musí obsahovat výši sjednané ceny (§15 odst. 2, písm b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), při volbě této varianty je původce povinen svůj  odpad třídit a zařazovat dle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným hl. m. Prahou.

Veškeré informace o zapojení do systému naleznete ZDE

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘE

soukromé subjekty (Hotely, Restaurace, Kavárny, Jídelny)

Školní zařízení zřizované HMP nebo MČ

Co mohu udělat pro to, aby bylo gastroodpadu co nejméně?

Nejlépe začít již při plánování jídelníčku a nákupu potravin. Pečlivě plánovat počty porcí na určené období. Využívat systém přihlašování a odhlašování jídel či umožnit odnosný systém pokud strávníci na přihlášené jídlo nedorazí (zejména ve školních a podnikových jídelnách). Více informací o problematice plýtvání potravinami, jak je správně skladovat nebo jak využít zbytky naleznete například na www.zachranjidlo.cz. Iniciativa Zachraň jídlo byla podpořena z grantu Hl. m. Prahy.